celia muñoz

Desnudo. (Series) I. Mixed media on paper. 112 x65,5 cm
Desnudo. (Series) II. Mixed media on paper. 100 x 65 cm
Desnudo. (Series) III. Mixed media on paper. 100 x 65 cm
Desnudo. (Series) IV. Mixed media on paper. 100 x 65 cm
Desnudo. (Series) V. Mixed media on paper. 112 x 65,8 cm
Desnudo. (Series) VI. Mixed media on paper. 100 x 65 cm
Desnudo. (Serie) VII. Mixed media on paper. 146 x 110 cm
Desnudo. (Series) VIII. Mixed media on paper. 150 x 118 cm
Desnudo. (Series) IX. Mixed media on paper. 143 x 110 cm
Desnudo. (Series) X. Mixed media on paper. 150 x 119 cm
Desnudo. (Series) XI. Acrylic on canvas. 130 x 97 cm
Desnudo. (Serie) XII. Acrylic on canvas. 130 x 97 cm
Desnudo. (series) XIII. Acrylic on canvas. 130 x 97 cm